V súčasnosti sa vedecká činnosť ÚRŠ orientuje na prioritné oblasti výskumu:

  • chudoba a sociálne vylúčenie,
  • kvalita sociálnych služieb,
  • inkluzívne programy,
  • sociálne siete,
  • rómsky jazyk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výber z vedeckých projektov

 

VEGA 1/0845/15

Vedecký projekt Jazyková kompetencia rómskych žiakov v prvom ročníku školskej dochádzky bol podporený vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied s dobou riešenia 2015 – 2017. Jeho cieľom bolo zistiť zmeny v rozsahu slovnej zásoby slovenského jazyka u rómskych žiakov (diferenciácia podľa typu osídlenia) v intencii na začiatku a konci prvého ročníka školskej dochádzky. Sekundárne sme zisťovali vzťah medzi rozsahom slovnej zásoby v slovenčine a rozsahom slovnej zásoby v rómčine, ktorý vypovedá o súvislostiach oboch jazykov v procese osvojovania si slovenského jazyka rómskymi žiakmi. Hlavným výstupom projektu je vedecká monografia pod názvom Bariéry. Nitra: UKF, 2017. Publikácia je dostupná v knižničnom systéme UKF aj na pracovisku.

 

VEGA 1/0111/15

Primárnym cieľom vedeckého projektu Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch (2015-2017) bolo mapovať priebeh a dopad násilia páchaného na rómskych ženách. Išlo o prvý kvalitatívne orientovaný výskum svojho druhu, nakoľko na území Slovenska neboli dostupné dáta o násilí, ktoré by zažívali výlučne rómske ženy.  Hlavným výstupom projektu je vedecká monografia pod názvom Sociálne služby pre ženy zažívajúce násilie. Od teórie k praxi. Nitra: UKF, 2017. Publikácia je dostupná v knižničnom systéme UKF aj na pracovisku.

 

VEGA V-1/0206/13

Cieľom vedeckého projektu s názvom Percipovaná sociálna opora a spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych osídlení (2013-2015) bolo zmapovať zdroje a charakteristiky percipovanej sociálnej opory, skúmať štruktúru sociálnej siete a spokojnosť s ňou u Rómov. Hlavným výstupom projektu je vedecká monografia Sociálna opora a sociálne siete Rómov: analýza druhov sociálnej opory v sociálnych sieťach. Nitra: UKF, 2015. Publikácia je dostupná v knižničnom systéme UKF aj na pracovisku.

 

APVV 17-0254Vedecký projekt Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment bol podporený agentúrou na podporu výskumu a vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v odbore vedy a techniky – Všeobecná jazykoveda s dobou riešenia 2018 – 2022. Riešiteľskou organizáciou je Univerzita Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta, spoluriešiteľské organizácie sú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Ústav romologických štúdií a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra  Slovenskej akadémie vied. Cieľom projektu je odkrývanie rôznych typov jazykových a iných – s nimi súvisiacich komunikačných – problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku, so špeciálnym zreteľom na slovenskú ako väčšinovú komunitu, ďalej na maďarskú a rómsku ako menšinové, ale početnejšie komunity, napokon na karpatskonemeckú komunitu ako malú komunitu. V rámci slovenskej komunity sa plánujú skúmať najmä problémy používania spisovnej slovenčiny a nárečí, ďalej jazykové problémy týkajúce sa výučby slovenského jazyka, a to ako vo väčšinovej, tak aj v menšinových komunitách. V prípade menšinových komunít je zámerom skúmať rozličné druhy jazykových a komunikačných problémov a navrhovať spôsoby ich riešenia. Súčasťou predkladaného projektu sú aj teoretické a metodologické otázky skúmania a riešenia jazykových problémov v ich ideologickej podmienenosti, vychádzajúce najmä z teórie jazykového manažmentu a z ďalších teórií problémového manažmentu.

 

Using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying (GATE-BULL): 2017-1-UK01-KA201-036611

 

Projekt vytvoril inovatívny prístup k riešeniu šikanovania založeného na predsudkoch. Riešiteľský kolektív zložený z akademikov zo Škótska, Holandska, Grécka a Slovenska na základe rozsiahleho výskumu o šikanovaní vytvoril a na veľkej vzorke žiakov overil počítačovú hru, ktorá pomáha predchádzať šikanovaniu založeného na predsudkoch na školách. Súčasťou výstupu projektu sú vzdelávacie materiály pre učiteľov, ktoré im pomôžu zvládnuť túto náročnú tému. Všetky informácie a aj počítačová hra (v slovenskom jazyku) je na stránke projektu:

https://www.ou.nl/en/web/gate-bull/project.

 

Medzinárodný projekt ERASMUS+ nás spája s praxou v zahraničí

Naše pracovisko je partnerom medzinárodného projektu Roma – Narrowing The Gap and Aiding Integration. Projekt sa zameriava na výmenu osvedčených postupov a spoluprácu s cieľom zlepšiť integráciu a úspech rómskych študentov vo Veľkej Británii, Španielsku a na Slovensku. Podľa výsledkov predchádzajúceho projektu ERASMUS+ Práva Rómov, ktorý bol realizovaný vo Veľkej Británii, len málo rómskych študentov pokračuje v ďalšom a vyššom vzdelávaní. Tento stav je podľa zistení výskumu čiastočne spôsobený diskrimináciou a nedostatočnými ašpiráciami Rómov. Cieľom tohto projektu je spojiť organizácie, ktoré pracujú na zlepšení výsledkov a ašpirácií Rómov na rôznych stupňoch vzdelávania a v rôznych kontextoch, aby sa mohli učiť jeden od druhého o iniciatívach, ktoré fungujú, a tiež o zlepšení poskytovania služieb v každej participujúcej krajine. Do riešenia projektu je zapojená Akadémia kráľovnej Kataríny (UK), Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF (SK) a CampusRom (E).