S cieľom pripravovať učiteľov rómskych žiakov  vznikla v roku 1990 vysokoškolská inštitúcia európskeho a možno aj svetového rozmeru pod názvom Katedra rómskej kultúry. Ponúkala študijný program Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru a vzdelávanie tu zabezpečovali šiesti pedagógovia. Okrem zakladajúcich členov katedry,  PhDr. Karola Semana a PhDr. Ivana Mačuru, to boli PhDr. Alexander Berki CSc., Stanislav Filipko, PhDr. Klára Orgovánová a PhDr. Dezider Banga. Katedra v plnom rozsahu akceptovala učebné plány a osnovy učiteľstva pre 1.stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, na ktorých sa podieľali aj ďalší odborníci Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Zamestnanci katedry vyučovali predmety v oblasti, ktorú nazvali romológiou – napr. rómsky jazyk, kultúra Rómov, dejiny Rómov a iné. Išlo o prelomovú myšlienku, pretože predmety s romologickým zameraním sa v takomto rozsahu  na akademickú pôdu dostali prvý krát.

V rokoch  1990 až 2000 patrila  Katedra rómskej kultúry pod Pedagogickú fakultu a okrem učiteľského študijného programu,  ponúkala štúdium v programoch  Sociálna práca a Osvetová práca  opäť so zameraním na rómske komunity. Neskôr pribudla externá forma štúdia a detašované pracoviská v Spišskej Novej Vsi (1995) a v Lučenci (2002). Na základe získanej kvalifikácie sa absolventi týchto programov uplatnili v odborných a riadiacich funkciách škôl, špecializovaných zariadeniach a ústavoch, ako aj v sociálnej oblasti. Celkovo išlo o 412 absolventov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v dennej a externej forme.

Od roku 2001 je sídlom Katedry rómskej kultúry Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2005 sa pracovisko premenovalo na Ústav romologických štúdií (ÚRŠ). Od roku 2001 tu mali záujemcovia možnosť študovať v programoch Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum a Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách. V rámci týchto dvoch programov bolo pre prax pripravených celkovo 714 absolventov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme. Mnohí z nich sa uplatnili ako zamestnanci štátnej, verejnej, súkromnej i mimovládnej sféry doma aj v zahraničí.

V roku 2011 prijalo pracovisko výzvu praxe a ako prvé na Slovensku otvorilo nový študijný program Sociálne služby a poradenstvo (v rovnomennom odbore). V súčasnosti realizuje štúdium v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.). V zameraní na prácu s rôznorodými cieľovými skupinami sa študenti a študentky pripravujú na to, ako byť dobrými odborníkmi v sociálnych službách a sociálnymi poradcami, poradkyňami. Osobitná pozornosť je naďalej venovaná špecializácii, v ktorej je ÚRŠ lídrom pre vzdelávanie na Slovensku a tou je zameranie na rozvoj inkluzívnych prístupov, pomoc chudobným rómskym komunitám a výchovu k etnickej tolerancii.

Študijné programy:
Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru
Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo
Osvetová práca so zameraním na rómske spoločenstvo
Sociálna práca so zameraním na rómske etnikum
Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách
Sociálne služby a poradenstvo – súčasnosť

Vedúci pracovníci:
PhDr. Ivan Mačura
PhDr. Karol Seman
Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Doc. PhDr. Július Tancoš, CSc.
Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.
PhDr. Pavol Sika
Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.