Naše poslanie

Hlavným poslaním Ústavu romologických štúdií je vzdelávať pomáhajúcich profesionálov a profesionálky pre  výkon odbornej činnosti v sociálnej oblasti a rozvíjať túto oblasť služieb v jej praktickej aj vedeckej rovine. Osobitná pozornosť je venovaná špecializácii, v ktorej je pracovisko lídrom pre vzdelávanie na Slovensku a tou je zameranie na rozvoj inkluzívnych prístupov, pomoc chudobným rómskym komunitám a výchovu k etnickej tolerancii.

Aktivita Ústavu romologických štúdií stojí na dvoch základných pilieroch: pedagogickej činnosti a vedeckej práci. Okrem toho sa prostredníctvom svojich zamestnancov a zamestnankýň angažuje v mimovládnom sektore, ale aj v spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami na miestnej, lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Jednou z prioritných úloh je prepojenie s praxou.

Pracovisko ponúka študijný program Sociálne služby a poradenstvo  v dvoch stupňoch vzdelávania (Bc., Mgr.), jeho absolventi a absolventky sú pripravení vykonávať povolania v sociálnej oblasti, pracovať s rôznorodými cieľovými skupinami sociálnych služieb a sociálneho poradenstva.

V oblasti vedeckej činnosti sa zamestnanci a zamestnankyne Ústavu romologických štúdií orientujú na skúmanie chudoby, sociálneho vylúčenia, sociálno-patologických javov, ale aj kvality sociálnych služieb a inkluzívnych programov, realizujú pedagogické výskumy.

V rámci spolupráce so strednými školami, organizujeme rôzne formy edukačných aktivít pre ich žiakov a učiteľov. Tematické zameranie: práca so stereotypmi, rómsky jazyk, história Rómov, komunikačné zručnosti a iné.

Pre všetkých záujemcov sú pravidelne organizované kurzy rómskeho jazyka a romológie (dejiny Rómov, rómska kultúra…).

Študenti a študentky Univerzity Konštantína Filozofa sa môžu zúčastniť kurzov nad rámec študijných programov (napr. práca s mládežou, peer aktivity, a iné).

Charitatívne zbierky, študentské projekty, kultúrne a spoločenské podujatia.

Budúcnosť

Spoločenské zmeny so sebou nesú výzvy, na ktoré je nevyhnutné  reagovať. Posilnenie spolupráce v medzinárodnom kontexte, prispôsobovanie obsahu štúdia novým sociálnym témam, rozvoj ďalšieho vzdelávania (prostredníctvom kurzov), posilňovanie prepojenia s praxou – to sú niektoré z úloh, ktoré si členovia pracoviska stanovili na obdobie najbližších mesiacov a rokov.

Kvalita vysokoškolského pracoviska sa okrem iného meria aj počtom oceňovaných publikačných výstupov, ktoré sú ukazovateľom uznávanej vedeckej činnosti s vplyvom na národnej aj medzinárodnej úrovni. Aj tejto oblasti sa týkajú rozvojové ciele Ústavu romologických štúdií.

Zároveň je naším želaním naďalej rozvíjať multikultúrny rozmer kľúčových procesov – vzdelávania a vedy.