Realizujeme akreditovaný študijný program Sociálne služby a poradenstvo v dvoch stupňoch vzdelávania (Bc., Mgr.) v odbore Sociálna práca. Naši absolventi a absolventky sú pripravení vykonávať povolania v sociálnej oblasti, pracovať s rôznorodými cieľovými skupinami (nezamestnaní, osoby bez domova, osoby s postihnutím, osoby závislé od návykových látok, seniori, mládež, obete domáceho násilia a iné) v sociálnych službách a v sociálnom poradenstve, plánovať a riadiť sociálne služby.

 

Absolventi bakalárskeho štúdia získajú vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti  z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva.  Majú znalosti zo sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, sociológie, ktoré im dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Absolventi magisterského štúdia sú spôsobilí pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry. Disponujú manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Študenti a študentky môžu využiť možnosť zapojiť sa do výskumných alebo praktických projektov pod vedením skúsených  pedagógov. Pravidelne organizujeme konferencie, workshopy a besedy s profesionálmi z praxe. Ponúkame možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej práce so sociálne vylúčenými skupinami a inými cieľovými skupinami pomoci. Počas štúdia študenti a študentky absolvujú celkovo 600 vyučovacích hodín odbornej praxe v zariadeniach, ktoré si môžu vybrať z našej ponuky alebo prichádzajú i z vlastným návrhom. V rámci programu ERASMUS+ môžu  študenti a študentky absolvovať semester na univerzite v zahraničí. Je to jedinečná príležitosť ako si rozšíriť vedomosti, nadviazať nové priateľstvá či spoznať študentský život na univerzitách za hranicami Slovenska. Až 96% našich absolventov sa uplatní na trhu práce do 6 mesiacov od ukončenia štúdia všade tam, kde sa realizuje výkon sociálnej práce v praxi.